• 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 119 กรัมแรง  59 กรัมแรง  36 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 126 กรัมแรง  63 กรัมแรง  38 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 138 กรัมแรง  69 กรัมแรง  42 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 139 กรัมแรง  70 กรัมแรง  42 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 141 กรัมแรง  71 กรัมแรง  42 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 147 กรัมแรง  74 กรัมแรง  44 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 156 กรัมแรง  78 กรัมแรง  47 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 167 กรัมแรง  84 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 168 กรัมแรง  84 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 168 กรัมแรง  84 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 202 กรัมแรง  101 กรัมแรง  61 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 210 กรัมแรง  105 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 213 กรัมแรง  107 กรัมแรง  64 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 218 กรัมแรง  109 กรัมแรง  65 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 220 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 228 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 231 กรัมแรง  116 กรัมแรง  69 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 238 กรัมแรง  119 กรัมแรง  71 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 240 กรัมแรง  120 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 246 กรัมแรง  123 กรัมแรง  74 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 250 กรัมแรง  125 กรัมแรง  75 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 275 กรัมแรง  138 กรัมแรง  83 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 309 กรัมแรง  155 กรัมแรง  93 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 335 กรัมแรง  167 กรัมแรง  100 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 353 กรัมแรง  177 กรัมแรง  106 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 363 กรัมแรง  182 กรัมแรง  109 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 398 กรัมแรง  199 กรัมแรง  119 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 407 กรัมแรง  204 กรัมแรง  122 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 409 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 421 กรัมแรง  211 กรัมแรง  126 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 435 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 462 กรัมแรง  231 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 484 กรัมแรง  242 กรัมแรง  145 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 513 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 513 กรัมแรง  257 กรัมแรง  154 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 549 กรัมแรง  275 กรัมแรง  165 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 563 กรัมแรง  282 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 620 กรัมแรง  310 กรัมแรง  186 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 637 กรัมแรง  318 กรัมแรง  191 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง  195 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 705 กรัมแรง  353 กรัมแรง  212 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 722 กรัมแรง  361 กรัมแรง  217 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 728 กรัมแรง  364 กรัมแรง  218 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 742 กรัมแรง  371 กรัมแรง  223 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 766 กรัมแรง  383 กรัมแรง  230 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 846 กรัมแรง  423 กรัมแรง  254 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 864 กรัมแรง  432 กรัมแรง  259 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 883 กรัมแรง  442 กรัมแรง  265 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 902 กรัมแรง  451 กรัมแรง  271 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 933 กรัมแรง  467 กรัมแรง  280 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 947 กรัมแรง  474 กรัมแรง  284 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 956 กรัมแรง  478 กรัมแรง  287 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 1,012 กรัมแรง  506 กรัมแรง  303 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,032 กรัมแรง  516 กรัมแรง  310 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 1,258 กรัมแรง  629 กรัมแรง  377 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,260 กรัมแรง  630 กรัมแรง  378 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,296 กรัมแรง  648 กรัมแรง  389 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 1,413 กรัมแรง  707 กรัมแรง  424 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 1,497 กรัมแรง  749 กรัมแรง  449 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 1,519 กรัมแรง  759 กรัมแรง  456 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 1mm

 1,893 กรัมแรง  947 กรัมแรง  568 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 2,028 กรัมแรง  1,014 กรัมแรง  608 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 2,047 กรัมแรง  1,024 กรัมแรง  614 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 2,050 กรัมแรง  1,025 กรัมแรง  615 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 2,109 กรัมแรง  1,055 กรัมแรง  633 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,169 กรัมแรง  1,085 กรัมแรง  651 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,249 กรัมแรง  1,125 กรัมแรง  675 กรัมแรง

 • 00 555B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 3,282 กรัมแรง  1,641 กรัมแรง  985 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 3,431 กรัมแรง  1,716 กรัมแรง  1,030 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 3,485 กรัมแรง  1,743 กรัมแรง  1,046 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 3,684 กรัมแรง  1,842 กรัมแรง  1,105 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 4,967 กรัมแรง  2,484 กรัมแรง  1,490 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 5,268 กรัมแรง  2,634 กรัมแรง  1,580 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 5,661 กรัมแรง  2,831 กรัมแรง  1,698 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 8,859 กรัมแรง  4,430 กรัมแรง  2,658 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ