• 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 32 กรัมแรง  16 กรัมแรง  9 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 88 กรัมแรง  44 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 89 กรัมแรง  44 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 90 กรัมแรง  45 กรัมแรง  27 กรัมแรง

 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm

 93 กรัมแรง  46 กรัมแรง  28 กรัมแรง

 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm

 95 กรัมแรง  48 กรัมแรง  29 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 96 กรัมแรง  48 กรัมแรง  29 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 100 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 107 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 109 กรัมแรง  55 กรัมแรง  33 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 117 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 133 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm

 138 กรัมแรง  69 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 157 กรัมแรง  78 กรัมแรง  47 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm

 170 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 174 กรัมแรง  87 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 187 กรัมแรง  93 กรัมแรง  56 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 194 กรัมแรง  97 กรัมแรง  58 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 198 กรัมแรง  99 กรัมแรง  59 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 210 กรัมแรง  105 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 213 กรัมแรง  107 กรัมแรง  64 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 219 กรัมแรง  109 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 246 กรัมแรง  123 กรัมแรง  74 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 248 กรัมแรง  124 กรัมแรง  74 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 249 กรัมแรง  125 กรัมแรง  75 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 263 กรัมแรง  132 กรัมแรง  79 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 291 กรัมแรง  146 กรัมแรง  87 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 297 กรัมแรง  148 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 304 กรัมแรง  152 กรัมแรง  91 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 318 กรัมแรง  159 กรัมแรง  95 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 321 กรัมแรง  160 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 338 กรัมแรง  169 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 368 กรัมแรง  184 กรัมแรง  110 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 382 กรัมแรง  191 กรัมแรง  115 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 413 กรัมแรง  207 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 416 กรัมแรง  208 กรัมแรง  125 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 425 กรัมแรง  213 กรัมแรง  128 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 439 กรัมแรง  220 กรัมแรง  132 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 442 กรัมแรง  221 กรัมแรง  133 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 450 กรัมแรง  225 กรัมแรง  135 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 462 กรัมแรง  231 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 482 กรัมแรง  241 กรัมแรง  145 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 512 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 523 กรัมแรง  262 กรัมแรง  157 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 535 กรัมแรง  267 กรัมแรง  160 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 543 กรัมแรง  272 กรัมแรง  163 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 565 กรัมแรง  282 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 648 กรัมแรง  324 กรัมแรง  194 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 666 กรัมแรง  333 กรัมแรง  200 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 685 กรัมแรง  342 กรัมแรง  205 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 693 กรัมแรง  347 กรัมแรง  208 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 696 กรัมแรง  348 กรัมแรง  209 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 721 กรัมแรง  361 กรัมแรง  216 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 725 กรัมแรง  362 กรัมแรง  217 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 754 กรัมแรง  377 กรัมแรง  226 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 776 กรัมแรง  388 กรัมแรง  233 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 797 กรัมแรง  398 กรัมแรง  239 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 803 กรัมแรง  402 กรัมแรง  241 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 822 กรัมแรง  411 กรัมแรง  246 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
​​​​​​​ ► 18mm x 3mm
 873 กรัมแรง  437 กรัมแรง  262 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 875 กรัมแรง  438 กรัมแรง  263 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 932 กรัมแรง  466 กรัมแรง  280 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,019 กรัมแรง  510 กรัมแรง  306 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 1,028 กรัมแรง  514 กรัมแรง  309 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 1,070 กรัมแรง  535 กรัมแรง  321 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 1,112 กรัมแรง  556 กรัมแรง  333 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 1,169 กรัมแรง  584 กรัมแรง  351 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 1,315 กรัมแรง  657 กรัมแรง  394 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 1,334 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,336 กรัมแรง  668 กรัมแรง  401 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 1,336 กรัมแรง  668 กรัมแรง  401 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 13mm

 1,374 กรัมแรง  687 กรัมแรง  412 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 1,483 กรัมแรง  742 กรัมแรง  445 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 1,491 กรัมแรง  745 กรัมแรง  447 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,500 กรัมแรง  750 กรัมแรง  450 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 1,504 กรัมแรง  752 กรัมแรง  451 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,624 กรัมแรง  812 กรัมแรง  487 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,637 กรัมแรง  819 กรัมแรง  491 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 1,776 กรัมแรง  888 กรัมแรง  533 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 1,830 กรัมแรง  915 กรัมแรง  549 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,915 กรัมแรง  957 กรัมแรง  574 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,915 กรัมแรง  958 กรัมแรง  575 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 1,928 กรัมแรง  964 กรัมแรง  578 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 2,138 กรัมแรง  1,069 กรัมแรง  641 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 2,257 กรัมแรง  1,129 กรัมแรง  677 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 2,273 กรัมแรง  1,137 กรัมแรง  682 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 2,275 กรัมแรง  1,138 กรัมแรง  683 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 2,298 กรัมแรง  1,149 กรัมแรง  689 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 2,315 กรัมแรง  1,158 กรัมแรง  695 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 2,327 กรัมแรง  1,164 กรัมแรง  698 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 2,408 กรัมแรง  1,204 กรัมแรง  722 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 2,576 กรัมแรง  1,288 กรัมแรง  773 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 2,881 กรัมแรง  1,441 กรัมแรง  864 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,896 กรัมแรง  1,448 กรัมแรง  869 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 3,042 กรัมแรง  1,521 กรัมแรง  913 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 3,138 กรัมแรง  1,569 กรัมแรง  941 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 3,147 กรัมแรง  1,574 กรัมแรง  944 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 3,372 กรัมแรง  1,686 กรัมแรง  1,012 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 3,807 กรัมแรง  1,544 กรัมแรง  926 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 4,126 กรัมแรง  2,063 กรัมแรง  1,238 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 4,337 กรัมแรง  2,169 กรัมแรง  1,301 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 4,607 กรัมแรง  2,304 กรัมแรง  1,382 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 4,628 กรัมแรง  2,314 กรัมแรง  1,388 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 4,713 กรัมแรง  2,357 กรัมแรง  1,414 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 4,808 กรัมแรง  2,404 กรัมแรง  1,442 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 4,833 กรัมแรง  2,417 กรัมแรง  1,450 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 6,410 กรัมแรง  3,205 กรัมแรง  1,923 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 7,018 กรัมแรง  3,509 กรัมแรง  2,105 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 7,504 กรัมแรง  3,752 กรัมแรง  2,251 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 7,950 กรัมแรง  3,975 กรัมแรง  2,385 กรัมแรง

 • 00 5492-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 8,047 กรัมแรง  4,024 กรัมแรง  2,414 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 10,245 กรัมแรง  5,123 กรัมแรง  3,074 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 10,715 กรัมแรง  5,358 กรัมแรง  3,215 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 16,109 กรัมแรง  8,055 กรัมแรง  4,833 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ