Gauss / เกาส์ เรียงจาก น้อย ไปมาก เลือกง่ายขึ้น

แต่ละจุดของแม่เหล็ก ค่าเกาส์ จะไม่เท่ากัน | ค่าที่แสดง เป็นค่าเกาส์จากการสุ่มทดสอบ แม่เหล็กแต่ละล็อต | เป็น ค่าสูงสุด ที่วัดได้